Home > Specialybės > Socialiniai mokslai > Verslo pasaulis > Uostų ir laivų vadyba / Marine Business

Uostų ir laivų vadyba / Marine Business

Uosto ir laivybos valdymo studijų programa skirta rengti uosto ir laivybos vadybininkus, kurie valdytų jūrų verslo įmonę.

KUR STUDIJUOTI UOSTŲ IR LAIVŲ VADYBĄSouthampton Solent University
Marine Engineering and Management
Marine Operations Management
Maritime Business
Shipping and Port Management


SVAJOJI TAPTI UOTSŲ IR LAIVŲ INDUSTRIJŲ SPECIALISTU?
  


PLAČIAU APIE UOSTŲ IR LAIVŲ VADYBA
Uosto ir laivybos valdymo studijų programa skirta rengti uosto ir laivybos vadybininkus, kurie valdytų jūrų verslo įmonę, pagrindinius jūrų verslo ir uosto veiklos technologinius procesus, rengtų įmonės veiklos dokumentus pagal tarptautinius jūrų verslo teisinius ir normatyvinius aktus, tirtų rinką bei numatytų palankias bei pavojingas jūrų verslui sąlygas, vestų derybas su šalies ir užsienio klientais.

Jūrų sektoriaus įmonėse atliekamos profesinės veiklos praktikos: jūreivystės, verslo informacinių sistemų, uosto arba laivybos valdymo.


  Asmuo, baigęs Uosto ir laivybos valdymo studijų programą, turi:
  • gebėti vertinti tarptautinio, Lietuvos ir pajūrio regiono ūkio vystymosi kryptis bei sąlygas, įtakojančias jūrų verslo įmonės veiklą, suvokti jūrų verslo ypatumus, valdyti įmonę pagal numatytą veiklos pobūdį ir tipą, parengti ir įgyvendinti verslo planą, atlikti rinkos tyrimus, naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, organizuoti nenutrūkstamą veiklos procesą, analizuoti įmonės veiklą, priimti veiklos efektyvinimo sprendimus, reaguoti į rinkos pokyčius priimant valdymo sprendimus, racionaliai valdyti turimus materialius bei žmonių išteklius, užtikrinti veiklos kokybę, bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais
  • žinoti nacionalinius, tarptautinius bei specialiuosius jūrų teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, žinoti bendrą LR įmonių steigimo tvarką, komercinės, civilinės, darbo teisės reikalavimus, įmonės verslo plano parengimo tvarką, taikyti įvairius metodus, formuojant veiklos strategiją, motyvacijos ir motyvavimo teorijas, darbuotojų atrankos metodus, darbo užmokesčio formas, ekonomiškai naudingus finansavimo šaltinius, kredito, apyvartinio kapitalo valdymo ypatybes, tarptautinių sandėrių sudarymo būdus ir formas, verslo plėtros užsienio rinkose principus ir formas, rinkos tyrimo metodus, veiklos kokybės kontrolės būdus, finansinės analizės, apskaitos principus
  • mokėti atsakingai, kritiškai, kūrybiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai vertinti reiškinius, siekiant visapusiško pažinimo bei technologinės kultūros, efektyviai ir tolerantiškai bendrauti multikultūrinėje aplinkoje, valdyti konfliktus.


ĮSIJAUSK