Home > Specialybės > Socialiniai mokslai > Verslo pasaulis > Rinkodara / Marketing

Rinkodara / Marketing

Rinkodara – pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos kūrimo procesas, kurio metu suformuojama vienokio ar kitokio pobūdžio rinka bei verslo įmonės ar individo tikslų siekimo toje rinkoje sąlygos.KUR STUDIJUOTI RINKODARĄ UŽSIENYJEUniversity of Worcester
Marketing Degrees

University of Southampton
International Marketing (4 years)
Marketing (4 years)

Birmingham City University
Business and Marketing

Southampton Solent University
Marketing
Fashion Management with Marketing

University of Greenwich
Business with Marketing
Marketing
Advertising and Marketing Communications with Language
Advertising and Marketing Communications
Marketing with Language
Marketing

University of South Wales
Marketing
Business and Marketing
Fashion Marketing and Retail Design

University of Bedfordshire
Marketing
Advertising & Marketing Communications
Business Studies (Marketing)

Coventry University
Advertising and Marketing
Marketing
Marketing
Business and Marketing
Sport Marketing

University of Bradford
Marketing
Economics with Marketing

University of Chichester
Marketing
Fontys University of Applied Science
International Marketing

Zealand Institute of Business and Technology
Marketing Management 
International Sales and Marketing Management

International Business Academy
Marketing Management
Bachelor in International sales and marketing management

TEKO Design and Business School
Branding and Marketing Management – Fashion and Furniture

VIA University College
International Sales and Marketing Management
Marketing Management (AP degree)

Business Academy Aarhus
Marketing Management
International Sales and Marketing Management

Copenhagen Business Academy
Degree in Marketing Management
Bachelor in International Sales and Marketing Management

University of Southern Denmark
Market and Management Anthropology

Dania - Academy of Business and Technolgy
Marketing Management

University College of Northern Denmark Marketing Management
 International Sales & MarketingSVAJOJI TAPTI RINKODARININKU?
  


PLAČIAU APIE RINKODAROS STUDIJAS
Rinkodara – pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos kūrimo procesas, kurio metu suformuojama vienokio ar kitokio pobūdžio rinka bei verslo įmonės ar individo tikslų siekimo toje rinkoje sąlygos.

Valstybių, regionų, pasaulinių organizacijų (pvz., Lietuvos, Europos Sąjungos, Pasaulio prekybos organizacijos) politika, tarpvalstybinės sutartys, įstatymų leidyba bei vykdomoji veikla rinkodaros srityje formuoja konkrečios šalies prekių ir paslaugų pardavimo bei verslo plėtojimo sąlygas ir galimybes tiek šalies vidaus, tiek ir tarptautinėse rinkose.


Sąvoką „marketingas“ ilgainiui buvo pasiūlyta keisti į žodį „rinkodara“. Pasak prof. Vytauto Pranulio, „Lietuvos mokslų klasifikatoriuje įrašyta „Rinkotyra“ verčia visą marketingo mokslo kamieną ant šono pastatant jį tik ant vienos šakos. Vaizdžiai kalbant, tenka talpinti visą apsiaustą į to paties apsiausto kišenę. Tokia painiava neigiamai veikia Lietuvos vadybinių gebėjimų ir ūkio konkurencingumo ugdymą. Kita problemos pusė yra ta, kad tokia terminų painiava trikdo ir painioja verslo praktikus“.
Marketingas (angl. marketing, iš market – 'rinka', galėtų būti verčiama kaip rinkaveika) – žinių ir metodų visuma (ekonomikos mokslo sritis) apie įmonės ar individo tikslų siekimą rinkos sąlygomis. Platesne prasme suprantamas kaip procesas, (susidedantis iš rinkotyros ir rinkodaros subprocesų) kurio metu įmonės ištekliai derinami su esamais arba formuojamais klientų ar vartotojų poreikiais tokiu būdu, kad tai atitiktų visų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius.

Istoriškai ši sąvoka atsirado stipriai vystantis pramonei. Anksčiau gamintojai neturėjo problemų realizuoti savo produkciją, nes paklausa buvo didesnė už pasiūlą. Tačiau augant pramonės produktyvumui atsirado viršprodukcija, t. y., pasiūla peraugo paklausą. Dėl šios priežasties rinka pasikeitė iš „gamintojų rinkos“ į „vartotojų rinką“. Gamintojai keitė orientaciją (paradigmos) „kaip parduoti tai, kas pagaminta“ į „kaip gaminti tai, ką pirks“.


Poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų (V. Pranulis, S. Urbonavičius, A. Pajuodis, R. Virvilaitė).
Verslo veiklos sistema, apiimanti norus tenkinančių gaminių kūrimą, kainų nustatymą, rėmimą ir paskirstymą tikslinėse rinkose, norint pasiekti organizacijos tikslų (T. C. Kinnear, K. L. Bernhardt).

Socialinis ir valdymo procesas, kuomet asmenys ar jų grupės įgyja tai, ko reikia jų norams ir poreikiams tenkinti, kurdami, siūlydami ir laisvanoriškai mainydami turinčias vertę prekes bei paslaugas su kitais (Phillip Cotler).
Verslo veiklos sistema, apimanti norus tenkinančių gaminių kūrimą, kainų nustatymą, rėmimą ir paskirstymą tikslinėse rinkose, norint pasiekti organizacijos tikslų (J. W. Stanton, J. M. Etzel, J. B. Walker).

Vadybos procesas, kuriuo išsiaiškinamos, numatomos ir efektyviai bei pelningai patenkinamos pirkėjų reikmės (T. Cannon).


Praeityje gamintojai buvo orientuoti į gaminį (angl, product focused) ir įdarbindami pardavimų vadybininkus (angl. salesman, salesperson) ištisas pardavimų komandas versdavo „stumti“ į rinką gaminius, kartais net neatsižvelgiant į rinkos poreikius. Tikint visagaliu reklamos poveikiu ir rėmimo galia susiformavo tam tikros nuostatos, koncepcijos, pavyzdžiui, 4P (nuo angl. Product, Price, Promotion, Placement).

1809–1884 m. S. McCormic aprašė pagrindinius marketingo instrumentus (rinkos tyrimą, kainų nustatymą, paslaugų politikos formavimą).

1902 m. JAV Mičigano, Kalifornijos ir Ilinojaus universitetuose pradėti skaityti „Prekių marketingo“ ir „Marketingo metodų“ kursai.

1910–1925 m. JAV įkuriama „Nacionalinė marketingo ir reklamos asociacija“, kuri nuo 1973 metų vadinama „Amerikos Marketingo Asociacija“ (angl. American Marketing Association (AMA)).

Tradiciškai Marketingas buvo terminu, taikomu pardavėjų (labiau gamybininkų, gamintojų) suartinimo su pirkėjais, vartotojais procesui ir kartais klaidingai suprantamas per siaurai. Ekonomikos krizės pareikalavo keisti paradigmas ir verslo teoretikai pasiūlė orientuotis į vartotoją (angl. client focused arba client centered). Šios orientacijos esmė – iš pradžių nustatyti koks yra vartotojų poreikis ir tik po to gaminti.

Dž. MakKartis (angl. J. McCarthy) pasiūlė 4P modelį (iš anglų k.: product (gaminys), price (kaina), place (vieta, paskirstymas), promotion (rėmimas)). Dar vadinama marketingo kompleksas (angl. marketing mix).
Deividas Ogilvis išplėtojo reklamos teoriją.

D. Eikeris (D. Aaker) – marketingo strategiją.

Ilgainiui, dėl sistemų teorijos įsigalėjo procesinis požiūris ir šiuolaikinis marketingas suprantamas kaip 4 pakopų procesas:
Potencialių pirkėjų (vartotojų) ir jų poreikių aibės analizė ir apibrėžimas.
Pirkėjų dėmesio pritraukimas.

Sistemiškos pastangos (veiksmai) rinkoje siekiant gaminių vartojimo koncepcijų ar pasiūlymų pripažinimo vartotojų tarpe.
Potencialių vartotojų vertimas realiais paskatinant atlikti vieną iš veiksmų (paskambinti, parsisiųsti, pabandyti, išnuomoti, užsisakyti, tapti nariu (dalyviu), nupirkti, rekomenduoti, parduoti ir kt.).

Marketingo strategijos
Pagal tikslinę rinką: Nediferencijuoto marketingo, Diferencijuoto marketingo ir Koncentruoto marketingo.
Pozicionavimas: pagal prekės vartojimą, prekės vartotoją bei remiantis tiesioginiu palyginimu.
Pagal marketingo komplekso elementus: Prekės strategija, Kainos strategija, Paskirstymo strategija, Rėmimo strategija.

Rinkodara pagal apimtis
Valstybinė rinkodara. Valstybė savo rinką formuoja per muitų tarifus, mokesčius; būdingas netarifinis rinkos reguliavimas.
Regioninė rinkodara. Pvz., Europos Sąjungos, Šengeno sutartys dėl muitų politikos, valstybėms skiriamų prekių pateikimo kvotų, bazinio derlingumo normų.

Pasaulinė rinkodara užsiima Pasaulio prekybos organizacija (PPO), kurios narėmis yra apie 150 valstybių. Ji teigia, jog kiekviena šalis narė užsienio prekę turi traktuoti lygiai taip pat kaip ir savo šalyje pagamintą prekę.ĮSIJAUSK